Benzyna bezołowiowa 98

Paliwo przeznaczone jest do silników benzynowych z zapłonem iskrowym, których konstrukcja pozwala na stosowanie benzyny bezołowiowej.
Benzyna SP98E jest przeznaczona do zasilania silników samochodowych wyposażonych w katalizatory.

Parametr Jednostka Zakres* Metoda badań**
min. max.
Liczba oktanowa badawcza (RON) - - 98,0 PN-EN ISO 5164
Liczba oktanowa motorowa (MON) - - 88,0 PN-EN ISO 5163
Zawartość ołowiu mg/l - 5,0 PN-EN 237
Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 720,0 775,0 PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3675
Zawartość siarki  mg/kg  - 10,0 PN-EN ISO 20884
PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 13032
Okres indukcyjny minuty 360 - PN-ISO 7536
Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem)  mg/100 ml  - 5 PN-EN ISO 6246
Zawartość manganu mg/l - 2,0 PN-EN 16135
PN-EN 16136
Badanie działania korodującego na miedź  (czas: 3 h, temp.: 50 oC) klasa klasa 1 PN-EN ISO 2160
Wygląd - jasna i przezroczysta ocena wizualna
Zawartość węglowodorów typu       PN-EN 15553
PN-EN ISO 22854
  olefinowanego %(V/V)  - 18,0
  aromatycznego - 35,0
Zawartość benzenu %(V/V) - 1,00 PN-EN 238
PN-EN 12177
PN-EN ISO 22854
Zawartość tlenu %(m/m)  - 2,7 PN-EN 1601
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
 Zawartość związków tlenowych       PN-EN 1601
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
  metanol %(V/V) - 3,0
  etanol - 5,0
  alkohol izopropylowy - Zawartość objętościowa 
w produkcie komponowania 
ograniczona maksymalną
zawartością tlenu
2,7 % (m/m)
  alkohol izobutylowy -
  alkohol tert-butylowy -
  etery (z 5 lub więcej atomami węgla) -
  inne związki organiczne zawierające tlen -
Prężność par (VP) ***)       PN-EN 13016-1
  okres letni kPa  45,0 60,0
  okres przejściowy 45,0 90,0
  okres zimowy 60,0 90,0
Destylacja        PN-EN ISO 3405
  do temp. 70 oCodparowuje (E70) ***) %(V/V)    
  okres letni 20,0 48,0
  okres przejściowy 20,0 50,0
  okres zimowy 22,0 50,0
do temp. 100 oCodparowuje (E100) 46,0 71,0
do temp. 150 oCodparowuje (E150) 75,0 -
Temperatura końca destylacji (FBP) oC  - 210 PN-EN ISO 3405
Pozostałość po destylacji  %(V/V)  - 2  PN-EN ISO 3405
Indeks lotności (VLI) ***) -   PN-EN 228
  okres przejściowy - 1150
*) Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680). 
**) Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości
paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679).
***) Wymagania odnośnie parametrów lotnościowych benzyny dla krajowych warunków klimatycznych są określone w zależności od okresu:
a) letniego – od dnia 1 maja do dnia 30 września.
b) przejściowego – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.
c) zimowego – od dnia 1 listopada do końca lutego.