Olej napędowy - Arktyczny

Olej napędowy Arktyczny przeznaczony jest do napędzania silników o zapłonie samoczynnym, zwłaszcza w okresie zimowym,
gdzie temperatura otoczenia spada znacznie poniżej -20oC.

Parametr Jednostka Zakres Metoda badań
min. max.
Liczba centanowa - 51,0 - PN-EN ISO 5165
Indeks centanowy - 46,0 - PN-EN ISO 4264
Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 800,0 840,0 PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3675
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych %(m/m) - 7,0 PN-EN 12916
Zawartość siarki  mg/kg  - 10,0 PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
Zawartość manganu mg/l - 2,0 PN-EN 16576
Temperatura zapłonu oC 56,0 - PN-EN ISO 2719
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej %(m/m) - 0,30 PN-EN ISO 10370
Pozostałość po spopieleniu %(m/m) - 0,010 PN-EN ISO 6245
Zawartość wody mg/kg - 200 PN-EN ISO 12937
Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg - 24 PN-EN 12662
Badanie działania korodującego na miedź (czas: 3 h, temp.: 50 oC) klasa 1 - PN-EN ISO 2160
Stabilność oksydacyjna g/m3 - 25 PN-ISO 12205
Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60oC mm - 460 PN-EN ISO 12156-1
Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC mm2/s 1,500 4,000 PN-EN ISO 3104
Skład frakcyjny       PN-EN ISO 3405
  do temp. 180 oC destyluje %(V/V) - 10
  do temp. 340 oC destyluje %(V/V) 95 -
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) oC - -32 PN-EN 116
Temperatura mętnienia oC - -22 PN-ISO 3015