Olej napędowy - Standard

Olej napędowy Standard przeznaczony jest do napędzania silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie naziemnym,
zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich i strefach ekologicznie chronionych.

Parametr Jednostka Zakres Metoda badań
min. max.
Liczba centanowa - 51,0 - PN-EN ISO 5165
Indeks centanowy - 46,0 - PN-EN ISO 4264
Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 820,0 845,0 PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3675
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych %(m/m) - 7,0 PN-EN 12916
Zawartość siarki  mg/kg  - 10,0 PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
Zawartość manganu mg/l - 2,0 PN-EN 16576
Temperatura zapłonu oC 56,0 - PN-EN ISO 2719
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej %(m/m) - 0,30 PN-EN ISO 10370
Pozostałość po spopieleniu %(m/m) - 0,01 PN-EN ISO 6245
Zawartość wody mg/kg - 200 PN-EN ISO 12937
Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg - 24 PN-EN 12662
Badanie działania korodującego na miedź (czas: 3 h, temp.: 50 oC) klasa 1 PN-EN ISO 2160
Stabilność oksydacyjna g/m3 - 25 PN-ISO 12205
h 20 - PN-EN 15751
Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI) w temp. 60oC mm - 460 PN-EN ISO 12156-1
Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC       PN-EN ISO 3104
  dla gatunków B,D, F mm2/s 2,000 4,500
Skład frakcyjny
dla gatunków B, D, F
      PN-EN ISO 3405
  do temp. 250 oC destyluje %(V/V) - <65
  do temp. 350 oC destyluje %(V/V) 85 -
  95 %(V/V) destyluje do temperatury oC - 360
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) 1) %(V/V) - 7,0 PN-EN 14078
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP)       PN-EN 116
  dla gatunku B oC - 0
  dla gatunku D - -10
  dla gatunku F - -20
Temperatura mętnienia oC - - 2) PN-ISO 3015
  dla gatunków B, D, F      
Badanie skłonności do zanieczyszczania rozpylaczy 3) – wskaźnik zmniejszenia
drożności rozpylaczy przy wzniosie iglicy 0,10 mm
- 60 CEC F-23-A-01
1) Gdy olej napędowy zawiera więcej niż 2 % (V/V) FAME, wymagane jest oznaczanie stabilności oksydacyjnej wg EN 15751.
2) FAME powinny spełniać wymagania PN-EN 14214.
3) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach.